1. Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico.
 2. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld bij
  beschadiging of bij het zoek raken van eigendommen.
 3. Speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen t/m 12 jaar.
 4. De speeltuin is verboden terrein voor alle gemotoriseerd 
  verkeer, m.u.v. bestemmingsverkeer.
 5. Agressief en/of onacceptabel gedrag tegenover andere 
  kinderen, ouders, beheerders, toezichthouders etc. 
  wordt niet getolereerd.
 6. Het is verboden de speeltuin met honden te betreden.
 7. Ouders zijn verplicht om op hun eigen kinderen te passen.
 8. Het fietsen in de speeltuin is toegestaan voor kinderen t/m 8 jaar.
 9. De overige fietsen moeten in de rekken geplaatst worden.
 10. Afval hoort in de daarvoor bestemde afvalbakken 
  gedeponeerd te worden.
 11. Het is verboden alcoholhoudende drank en verdovende 
  middelen mee te nemen en te nuttigen in de speeltuin.
 12. Het bestuur behoudt zich het recht de speeltuin gesloten te houden.
 13. Het niet naleven van dit reglement  kan leiden tot uitzetting 
  van de speeltuin, of intrekking van de donateurskaart zonder restitutie.
 14. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 
  beslist het bestuur.